skip to Main Content

ཁྱོད་རའི་ཚོང་ལཱ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འགོ་བཙུགས།

བརྒྱུད་འཕྲིན་གཞི་རྟེན་རིམ་སྒྲིག

༡. ༡༦༠༠ ནང་བགྱུད་འཕྲིན་གཏང་གནང་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་འཕྲིན་འབྲེལ་གཏེགས་ནང་འབྱོན་གནང་ནི་ དང་ཁྱོད་རའི་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ཐོག་ ༣ཇི་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་བཟོ་ནི།

ལི།
དངུལ་ཀྲམ། ༢༢༥༠
ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ།
 • 500 MB Storage
 • 1 Domain
 • 1 Database
 • 5 Email Accounts
དངུལ།
དངུལ་ཀྲམ། ༣༥༠༠
ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ།
 • 1GB Storage
 • 1 Domain
 • 1 Database
 • 10 Email Accounts
གསེར།
དངུལ་ཀྲམ། ༦༥༠༠
ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ།
 • 2GB Storage
 • 1 Domain
 • 1 Database
 • 20 Email Accounts
གསེར་དཀར་པོ།
དངུལ་ཀྲམ། ༡༠༠༥༠
ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ།
 • 5GB Storage
 • 1 Domain
 • 1 Database
 • 50 Email Accounts
Back To Top