skip to Main Content

ནང་འཁོད་གླ་ཚད།

བརྒྱུད་འཕྲིན་ དབྱེ་ཁག གླ་ཆ།
ཨེས་ཀྲི་དྲི། དངུལ་ཀྲམ། ༡.༥/ སྐར་མ།
ནང་འཁོད། དངུལ་ཀྲམ། ༠.༦/སྐར་མ།
བི་མོ་བཱ་ཡེལ་ལས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ། ༠.༧༥/ལེའུ་ཚན
བརྒྱུད་འཕྲིན་ནང་ལས་བི་མོ་བཱ་ཡེལ དངུལ་ཀྲམ། ༣.༠༠/སྐར་མ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ནང་བཀྲིས་ དངུལ་ཀྲམ།་ ༣.༠༠/སྐར་མ།

(ལེའུ་ཚན་ ༡ = སྐར་ཆ།)

Back To Top