skip to Main Content
འཆརརིམ་ ཞབས་ཏོག དངུལ་ཀྲམ        
    རྐྱང་པོ བཞི་ཆ་གཅིག ཕྱེད། ཐད་ཀར། ཕིཊ་གྲུ་བཞི་

རེ་ལུ།

གློག་ཤུགས་རྒྱུད་རྐྱང་དང་ སྦྲགས་ སྟེགས་ཀྱི་ས་གོ།                      ༣,༠༠༠.༠༠              ༡༨,༠༠༠.༠༠                       ༣༣,༠༠༠.༠༠                 ༦༠,༠༠༠.༠༠
གློག་ཤུགས་རྒྱུད་གསུམ་དང་ སྦྲགས་ སྟེགས་ཀྱི་ས་གོ།                      ༣,༣༧༥.༠༠              ༢༡,༧༤༨.༥༠                       ༤༠,༤༩༧.༠༠                 ༧༤,༩༩༤.༠༠
   ༣,༠༠༠.༠༠
Back To Top