skip to Main Content

བོརོཌ་བེནཌ་ སྔོན་སྤྲོད་འཆར་རིམ།

ས་གནས་ས་གོ།
༧.༦༠ ཇི་བི།
དངུལ་ཀྲམ་ ༣༩༩
ཟླཝ་༡གི་ གནས་དུས།
ཚོང་ལས་དོན་ལུ།
༥༡.༣༠ ཇི་བི།
དངུལ་ཀྲམ་ ༢༤༩༩
ཟླཝ་༡གི་ གནས་དུས།

བོརོཌ་བེནཌ་ ཤུལ་སྤྲོད་འཆར་རིམ།

ས་གནས་ས་གོ།
༨ ཇི་བི།
  •  དངུལ་ཀྲམ་ ༤༩༩ 
  • ལྷན་ཐབས་སྤྱོད་གླ་ ཨེམ་བི་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༡༢༣
ཡིག་ཚང་དོན་ལུ།
༢༦ ཇི་བི།
  • དངུལ་ཀྲམ་ ༡༥༩༩ 
  • ལྷན་ཐབས་སྤྱོད་གླ་ ཨེམ་བི་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༡༢༡
ཚོང་ལས་དོན་ལུ།
༥༠ ཇི་བི།
  • དངུལ་ཀྲམ་ ༢༩༩༩ 
  • ལྷན་ཐབས་སྤྱོད་གླ་ ཨེམ་བི་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༡༡༩

ང་བཅས་ཀྱིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ སྔོན་སྤྲོད་ཐུམ་སྒྲིལ་འདི་ ཤུལ་སྤྲོད་ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཕྱདཔ་ད་ གོང་ཡངས་དྲག་ཡོད་པ་ལས་ ཁོང་ལུ་འདི་རང་འབག་བའི་ དངས་འདོད་བསྐྱེད་བཅུག་དོ།

ཟླ་རིམ་ཊ་རིཕ་འམ་ གླ་ཆ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ ཉུང་ཤོས་རང་ ཟླ་རིམ་གྱི་ ཟླཝ་སོར་འབྱོང་འབདཝ་བཞིན་ ཐུམ་སྒྲིལ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ ཌ་ཊ་ བཙུག་སྒྲིག་དང་ ཕབ་ལེན་འབད་བའི་གླ་ཆ་ཨིན།

Back To Top